KIRA NO HOSHINOFURU

KIRA NO HOSHINOFURU

Raza

Shiba Inu

Sexo

Hembra

Nacido

1 Diciembre 2021

Criador

HOSHINOFURU

Abuelos

Padres

Padre

HAKONE IDZU SHERUBI

Raza

Shiba Inu

Sexo

Macho

Nacido

17/10/2019

Criador

MARINA CHUNIAEVA

Madre

SIRKA NO HOSHINOFURU


Raza

Shiba Inu

Sexo

Hembra

Nacido

16/06/2017

Criador

HOSHINOFURU

TERRA ASTREYA ZENSEI JIDAI

Raza

Shiba Inu

Sexo

Macho

Nacido

24/11/2017

HAKONE IDZU SHINKORI

Raza

Shiba Inu

Sexo

Hembra

Nacido

23/08/2014

KOUJIN SAKURA NO SHOUNAN  YASUDA

Raza

Shiba Inu

Sexo

Macho

Nacido

11/11/2010

Criador

HIROSHI HAYAKAWA

ALLAIKHA'S SAKURA

Raza

Shiba Inu

Sexo

Hembra

Nacido

29/09/2012

Criador

CATHERINE LOUCHE

Tatarabuelos

Bisabuelos