REYKA

REYKA AOKI ALARU KAWAIRASHII

Raza

SHIBA

Sexo

Hembra

Nacido

28/03/2021

Criador

KAWAIRASHII SHIBAS

Padres

Padre

HAKONE IDZU SHERUBI

Raza

SHIBA

Sexo

Macho

Nacido

17/10/2019

Criador

MARINA CHUNYAEVA

Más info

OWNED BY KAWAIRASHII SHIBAS CH J RUSSIA

Madre

OTSUKI NO MIYAJIMA

Raza

SHIBA

Sexo

Hembra

Nacido

26/10/2015

Criador

AMELIE LEMAN

Abuelos

Tatarabuelos

Bisabuelos