DEMISHSTAR KAYSHINRYUYU

DEMISHSTAR KAYSHINRYUYU

Raza

SHIBA

Sexo

Macho

Nacido

17/01/2017

Criador

ZHANNA DEMISHEVA

Padres

Madre

DEMISHSTAR FURUSATO NO HOKORI

Raza

SHIBA

Sexo

Hembra

Nacido

26/11/2014

Criador

ZHANNA DEMISHEVA

Padre

SHOUTA GO RYUUHOU YAMAGAMI

Raza

SHIBA

Sexo

Macho

Nacido

22/06/2015

Criador

HIDECHIKA YAMAGAMI

Abuelos

SUZUTENRIKI GO BINGO KAMISHIMASOU

Raza

SHIBA

Sexo

Macho

Nacido

01/03/2012

Criador

BINGO KAMISHIMASOU

MIYAKO GO RYUUHOU YAMAGAMI

Raza

SHIBA

Sexo

Hembra

Nacido

09/07/2013

Criador

HIDECHIKA YAMAGAMI

KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOU

Raza

SHIBA

Sexo

Macho

Nacido

16/09/2012

Criador

MITSUYUKI MEGURO

BENITENKA GO OOSHIMA TSUBAKIAN

Raza

SHIBA

Sexo

Hembra

Nacido

29/01/2009

Criador

YOSHIMASA MORITA

Tatarabuelos

Bisabuelos